Nhà xưởng

một số hình ảnh quá trình chế tạo chiếu ngựa


một số hình ảnh nhà xưởng và quy trình xẻ gỗ làm chiếu ngựa, sập gụ trong nhà xưởng!

Xem tiếp